Program edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia
18 maja 2017
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o charakterze prorozwojowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy warunkowej

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz IOB

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz IOB