E-recepta admin

Leki mogą zostać wypisane osobom, po pozytywnej weryfikacji w systemie EWUŚ.

Kod z numerem recepty jest przekazywany na numer telefonu podany przez pacjenta w formularzu.

Formularz zamawiania e-recepty

Pola oznaczone * są wymagane.

Akceptuję regulamin usługi

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych osobowych pracownikowi medycznemu w podmiocie leczniczym CITYMED z siedzibą w Warszawie

Oświadczam, że posiadam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

 

Ad. 1 Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu obsługi e-recepty

 • 1

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. System – system teleinformatyczny do obsługi e-recepty, umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy Pacjentem a Pracownikiem Medycznym w celu uzyskania porady lekarskiej i świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, bez konieczności osobistego kontaktu pomiędzy Użytkownikami, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. E-wizyta– e-wizyta w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), tj. świadczenie opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CITYMED z siedzibą w Warszawie;
 5. E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. 
 6. Pracownik Medyczny:
  • lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy wskazanej w pkt 4 powyżej,
  • lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka świadcząca usługi w ramach podmiotu wykonującego działalność leczniczą - korzystający z Systemu w celu udzielania e-wizyty;
 7. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu w celu uzyskania e-wizyty, e-recepty; 
 • 2
 1. System umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Pracownikiem Medycznym w celu uzyskania e-recepty.
 • 3
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
 2. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, CITYMED nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków korzystania z Systemu przez Użytkowników.
 4. CITYMED nie gwarantuje ciągłości działania Systemu oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od CITYMED z siedzibą w Warszawie.
 5. E-wizyta jest udzielana przez Pracownika Medycznego CITYMED.
 • 4
 1. Z Systemu  może korzystać tylko Pacjent albo Pracownik Medyczny.
 2. W celu korzystania  z Systemu, Pacjent wypełnia formularz kontaktowy znajdujący się na stronie CITYMED, podaje niezbędne dane osobowe, zapoznaje się i potwierdza niniejsze Warunki, klauzulę informacyjną oraz oświadcza, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pacjent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że podawane przez niego dane, w szczególności dane osobowe, są prawdziwe i aktualne 
 • 6
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie, w tym zbieranych od Pacjenta poprzez formularz kontaktowy jest CITYMED.
 2. Pełne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem www.citymed.waw.pl.
 • 7

Każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z e-recepty. W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:

 1. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych osobowych do formularza kontaktowego należy sprawdzić:
  • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
  • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
  • ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
 2. Praca w Systemie:
  • nie wolno logować się do Systemu z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych),
  • nie należy logować się do Systemu z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
  • po zalogowaniu do Systemu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
  • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer,
  • po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu,
  • nie powinno się korzystać z Systemu w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci internet.
 3. Bezpieczeństwo komputera użytkownika:
  • komputer używany do logowania do Systemu powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall,
  • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu rzez producentów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.)

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295)

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537, z późn.zm.)

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z poź. zm.)

 

Ad. 2 Polityka prywatności systemu obsługi e-recept

Szanowny Użytkowniku!  

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

Pod adresem www.citymed.waw.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy na rejestrację e-recepty  przeznaczony dla pacjenta. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie oraz rejestracyjnym formularzu kontaktowym  na e-receptę dostępnym poprzez aplikację dostępową jest CITYMED z siedzibą w Warszawie. 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: [email protected]

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Dane pacjenta:
  1. oznaczenie pacjenta:
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
   • data urodzenia oraz płeć, jeżeli numer PESEL nie został nadany,
   • adres miejsca zamieszkania,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu do kontaktu;
  2. oznaczenie osoby udzielającej e-wizyty:
   • imię i nazwisko,
   • tytuł zawodowy,
   • numer prawa wykonywania zawodu;
  3. informacje dotyczące stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego i leczniczego:
   • rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego,
   • zalecenia,
   • informacje o wystawionych zaświadczeniach, receptach lub skierowaniach,
   • inne informacje istotne dla procesu leczenia.
 2. Dane pracownika medycznego:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer PESEL lub seria i numer jego dowodu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL,
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • określenie tytułu zawodowego,
  • posiadane specjalizacje,
  • numer telefonu do kontaktu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres do korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane w Systemie oraz formularzu kontaktowym  rejestracji e-receptya przeznaczonym dla pacjenta przetwarzane są w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach e-recepty.

Przetwarzamy dane zgodnie z art. 9 ust. 1 litera h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane w Systemie przechowywane będą przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

Twoje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO;
 • niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza System. Jeżeli sprostowanie miałoby dotyczyć danych medycznych, to Pacjent ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia takich danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny;

Możesz ograniczyć przetwarzanie danych, przenieść je lub wnieść sprzeciw.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

 • ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO;
 • przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do usunięcia danych

Dla danych medycznych nie stosuje się prawa do zapomnienia. W przypadku danych medycznych prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) nie dotyczy danych medycznych, które w wyniku e-wizyty/e-recepty/e-skierowania/e-zwolnienia zostały ujęte w dokumentacji medycznej po stronie pracownika medycznego, a sposób przetwarzania i okres przechowywania wskazany jest w odrębnych przepisach prawa.

Udostępnienie danych

Dane przetwarzane w ramach Systemu będą udostępnione jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia tj. Centrum e-Zdrowia, Operatorowi Chmury Krajowej sp. z o.o. w zakresie infrastruktury, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz organom uprawnionym do kontroli i audytów.

Podstawa prawna (do uaktualnienia)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze;
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z póź. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576)