Regulamin organizacyjny CITYMED

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO CITYMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. CITYMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 02-954 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000803517 jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 • ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633);
 • wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nr księgi rejestrowej: 000000021147, organ rejestrowy – Wojewoda Mazowiecki, data wpisu do rejestru 14.02.2007 r., data rozpoczęcia działalności leczniczej 14.02.2007 r.

2. Podmiot leczniczy CITYMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa działa pod firmą PRZYCHODNIA CITYMED.

3. Regulamin określa:

  1. firmę podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
  2. cele i zadania;
  3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  4. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa;
  5. wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  6. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  7. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
  8. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników.

5. Regulamin dostępny jest w rejestracji.

ROZDZIAŁ 2

Cele działania i zadania podmiotu

§ 2

Celem działania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych usług medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania. - wg PKD opieka zdrowotna (PKD 85.1).

§ 3

Do zadań podmiotu należy w szczególności realizowanie świadczeń medycznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznych w zakresie okulistyki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatne świadczenie usług medycznych przez następujących lekarzy specjalistów: internista, pediatra, okulista, kardiolog, dermatolog, endokrynolog, ginekolog i wykonywanie badań USG.

ROZDZIAŁ 3

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 4

1. PRZYCHODNIA CITYMED świadczy ambulatoryjne podstawowe i specjalistyczne usługi zdrowotne dla dorosłych i dzieci w siedzibie przedsiębiorstwa i w domu pacjenta.

2. Przedsiębiorstwo udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych wynikających z procesu leczenia oraz promocji zdrowia. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 • badanie i porady lekarskie w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza rodzinnego (dzieci i dorośli),
 • badanie, porady lekarskie i leczenie w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziedzinie okulistyki dla dorosłych,
 • leczenie w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza rodzinnego (dzieci i dorośli),
 • opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem,
 • opieka nad zdrowym i chorym dzieckiem,
 • badania diagnostyczne (dzieci i dorośli),
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia dziecka (dzieci i dorośli),
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne (dzieci i dorośli),
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 • badanie i porady lekarskie w zakresie następujących specjalistów: internista, pediatra, okulista, kardiolog, dermatolog, endokrynolog, ginekolog, ortopeda,
 • wykonywanie badań USG,
 • współuczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. Usługi są świadczone przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe przy zachowaniu wszelkich wymagań świadczenia usług określonych przepisami prawa i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zasadami należytej staranności.

2. Wdrażamy standardy postępowania i procedury medyczne w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczonych usług zdrowotnych.

§ 6

Obszarem działania podmiotu jest obszar kraju. Ambulatoryjne usługi medyczne w ramach PRZYCHODNI CITYMED świadczone są w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 18, w filii Przychodni przy Alei Rzeczypospolitej 18 lok. 163 B oraz w domu pacjenta.

ROZDZIAŁ 4

Sposób kierowania jednostką organizacyjną i jej komórkami

§ 7

1. PRZYCHODNIĄ CITYMED kieruje Zarząd Spółki oraz Dyrektor Zarządzający.

2. PRZYCHODNIĄ CITYMED w zakresie działalności medycznej na podstawie pełnomocnictwa kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik.

3. Kierownik odpowiada za organizację wykonywania świadczeń zdrowotnych w PRZYCHODNI CITYMED w sposób zapewniający jego optymalne działanie.

4. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

§ 8

5. Do obowiązków Kierownika należy między innymi:

 • organizowanie wykonywania świadczeń zdrowotnych,
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez medyczne komórki organizacyjne,
 • organizowanie i kierowanie pracą personelu medycznego,
 • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 • wydawanie koniecznych decyzji, instrukcji i procedur zachowania personelu gwarantujących świadczenie usług medycznych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji medycznej,
 • wnioskowania do zarządu organu tworzącego zakład w sprawach zatrudnienia i zwalniania podległych pracowników oraz zakupu urządzeń, aparatury i materiałów niezbędnych do funkcjonowania przychodni,
 •  rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń pacjentów.

ROZDZIAŁ 5

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych komórek

§ 9

1. W skład PRZYCHODNII CITYMED przy ul. Jana III Sobieskiego 18 wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia lekarza rodzinnego (POZ);
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej–rodzinnej;
 3. Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej;
 4. Punkt szczepień;
 5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
 6. Poradnia lekarza rodzinnego (POZ) dla dzieci;
 7. Poradnia okulistyczna w ramach AOS;
 8. Gabinet ginekologiczny – położniczy;
 9. Gabinet kardiologiczny + EKG;
 10. Gabinet okulistyczny;
 11. Gabinet dermatologiczny;
 12. Gabinet endokrynologiczny dla dorosłych;
 13. Gabinet badań USG;
 14. Gabinet pediatryczny;
 15. Gabinet internistyczny;
 16. Gabinet ginekologiczny;

2. W skład Filii Przychodni przy Alei Rzeczypospolitej 18 lok. 163 B wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia lekarza rodzinnego (POZ);
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;
 3. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej;
 4. Punkt szczepień;
 5. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy;
 6. Poradnia lekarza rodzinnego (POZ) dla dzieci;
 7. Poradnia pediatryczna;
 8. Poradnia internistyczna;

3. Komórkę niemedyczną stanowi dział księgowości, rozliczeń i kadr podlegający bezpośrednio Zarządowi spółki.

§ 10

1. W PRZYCHODNI CITYMED funkcjonują następujące komórki organizacyjne – prowadzące działalność medyczną podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi:

 1. Poradnia lekarza rodzinnego POZ dorośli;
 2. Poradnia lekarza rodzinnego POZ dzieci;
 3. Gabinet pielęgniarki środowiskowej–rodzinnej;
 4. Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej;
 5. Punkt szczepień;
 6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
 7. Poradnia okulistyczna w ramach AOS
 8. Gabinet okulistyczny;
 9. Gabinet ginekologiczny–położniczy;
 10. Gabinet kardiologiczny,
 11. Gabinet dermatologiczny;
 12. Gabinet endokrynologiczny;
 13. Gabinet badań USG;

§ 11

2. Do podstawowych zadań poradni lekarza rodzinnego POZ dla dorosłych należy:

 • udzielanie porad lekarskich diagnostyczno – terapeutycznych w poradni,
 • udzielanie porad lekarskich diagnostyczno – terapeutycznych w domu pacjenta,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób, między innymi poprzez udzielanie porad lekarskich w programach profilaktycznych.

3. Do podstawowych zadań poradni lekarza rodzinnego POZ dla dzieci należy:

 • udzielanie porad lekarskich diagnostyczno – terapeutycznych w poradni,
 • udzielanie porad lekarskich diagnostyczno – terapeutycznych w domu pacjenta,
 • udzielanie porad patronażowych u dzieci do 6 tygodnia życia udzielanych w poradni,
 • udzielanie porad patronażowych u dzieci do 6 tygodnia życia udzielanych w domu pacjenta,
 • wykonywanie bilansów 2-latków, 4-latków i 6-latków,
 • wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży od 0 do 19 lat,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

4. Do podstawowych zadań pielęgniarki POZ należy:

 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i diagnostycznych w poradni,
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w domu pacjenta,
 • udzielanie porad patronażowych u dzieci w 3 – 4 miesiącu i ewentualnie 9 miesiącu życia w poradni,
 • udzielanie porad patronażowych u dzieci w 3 – 4 miesiącu i ewentualnie 9 miesiącu życia w domu pacjenta,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób, między innymi poprzez udział w programach profilaktycznych.

5. Do podstawowych zadań położnej POZ należy:

 • udzielanie świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych położnej w poradni,
 • udzielanie porad patronażowych położnej u dzieci w 1 – 6 tygodniu życia w poradni,
 • udzielanie porad patronażowych położnej u dzieci w 1- 6 tygodniu życia w domu pacjenta,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

6. Do podstawowych zadań punktu szczepień należy:

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (dzieci i dorośli),
 • wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży od 0 do 19 lat oraz dorosłych,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób,
 • nadzór nad kalendarzem szczepień dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją medyczną.

7. Do podstawowych zadań gabinetu diagnostyczno- zabiegowego należy:

 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
 • wykonywanie iniekcji,
 • wykonywanie badań EKG,
 • wykonywanie testów diagnostycznych i inhalacji,
 • opieka nad pacjentem w stanie zagrożenia życia,
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją medyczną.

8. Do podstawowych zadań poradni okulistycznej w ramach AOS należy:

 • udzielanie porad lekarskich w poradni,
 • wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne i szpitalne,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

9. Do podstawowych zadań gabinetu USG należy:

 • wykonywanie badań USG,
 • opisywanie badań,
 • diagnostyka chorób.

10. Do podstawowych zadań poradni specjalistycznych wymienionych w § 9 ust. 1 należy:

 • udzielanie porad lekarskich diagnostyczno – terapeutycznych w poradni w zakresie objętym specjalizacją,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

ROZDZIAŁ 6

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 12

1. PRZYCHODNIA CITYMED realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. CITYMED Centrum Zdrowia i Urody, 02-954 Warszawa, ul. Sobieskiego 18 wykonuje badania RTG dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów, 00-655 Warszawa, ul. Waryńskiego 9 wykonuje badania RTG dla dzieci do 12 roku życia. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, 02-973 Warszawa, ul. Madalińskiego 13 wykonuje badania USG dla dzieci. Badania laboratoryjne wykonywane są przez SYNEVO sp. z o.o. ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-150 Warszawa, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, 94-024 Łódź, ul. Niemcewicza 17/19 i Diagnostykę Sp. z o.o., ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków. Badanie usg w ramach AOS z zakresu okulistyki przeprowadza Mega-Lens sp. z o.o. ul. Surowieckiego 8, 02-785 Warszawa

2. Współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

ROZDZIAŁ 7

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 13

1. PRZYCHODNIA CITYMED organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu: lekarz POZ dla dorosłych, lekarz POZ dla dzieci, pielęgniarki POZ, położnej POZ, punktu szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowego, następujących lekarzy specjalistów: ginekolog, kardiolog, okulista, dermatolog, endokrynolog dla dorosłych, internista, pediatra, badań USG, w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. PRZYCHODNIA CITYMED udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarza POZ dla dorosłych, lekarza POZ dla dzieci, pielęgniarki POZ, położnej POZ, punktu szczepień, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

4. Świadczenie zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.

5. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

§ 14

1. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Pracownik podmiotu leczniczego dokonując rezerwacji informuje pacjenta o terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

§ 15

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16

1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w PRZYCHODNI CITYMED w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej kierują ubezpieczonych, na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania.

2. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

ROZDZIAŁ 8

Udostępnienie dokumentacji medyczne

§ 17

1. PRZYCHODNIA CITYMED prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 2 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

4. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 18

1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

2. Maksymalna wysokość opłaty za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

3. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:

 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 15,08 zł,
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,53 zł,
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 3,02 zł.

4. PRZYCHODNIA CITYMED nie pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez:

 • sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • na informatycznym nośniku danych,
 • przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznym nośniku danych.

ROZDZIAŁ 9

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§ 19

Opłaty za usługi medyczne pobierane są zgodnie z cennikiem. Opłaty można dokonywać gotówką lub kartą w rejestracji przychodni.

ROZDZIAŁ 10

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

§ 20

Wysokość opłat za usługi medyczne stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

Przepisy końcowe

§ 21

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, w tym udzielane osobom nieubezpieczonym.

Pobierz załącznik